Verejné obstarávanie

 13.11.2020 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky   na predmet zákazky s názvom 

"Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica"

Projekt: "Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica"

Kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-004 vyhlásená MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Výzva na predloženie ponuky.pdf (853112)

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia.pdf (21399166)

Príloha č. 2 Výkaz výmer.xls (44544)

Príloha č. 2A fasáda-1.xlsx (15767)

Príloha č.2B vnútorné priestory.xlsx (19294)

Príloha č.3 Zmluva o dielo - návrh.doc (41472)

Príloha č. 4 - Návrh plnenia.xlsx (59409)

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie.docx (134396)

 

 

 

 

Výzva - zabezpečenie strážnej služby v ZSS Útulku a Nocľahárni

Výzva

Príloha č. 1 k výzve - Návrh zmluvy

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk.pdf (128085)