Rok EON - ekonomicko oprávnené náklady
na 1 prijímateľa sociálnej služby / mesiac
2018 ZSS Útulok
2017 ZSS Útulok
183,63 EUR
150,26 EUR
2018 ZSS Nocľaháreň
2017 ZSS Nocľaháreň
145,61 EUR
141,69 EUR

 
ROK 2017 ZSS ÚTULOK
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu 
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 20 254,50
  z toho: odmeny 2 508,00
  počet zamestnancov: 2
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 7 198,29
c) tuzemské cestovné náhrady 0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 8 318,12
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 7 668,26
f) dopravné 0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 1 428,72
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
i) výdavky na služby 33 566,51
  z toho: stravovanie 0,00
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 2 707,00
  SPOLU /výška uhradených EON/ v roku 2017 na 45 prijímateľov soc. služby v ZSS Útulku
 
81 141,40 EUR

 

  ROK 2017 ZSS Nocľaháreň
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 2 880,00
  z toho: odmeny 0,00
  počet zamestnancov: 2
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 1 013,76
c) tuzemské cestovné náhrady 0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 4 162,46
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 635,04
f) dopravné 0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 162,00
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
i) výdavky na služby 8 149,68
  z toho: stravovanie 0,00
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00
  SPOLU /výška uhradených EON/ v roku 2017 na 10 prijímateľov soc. služby v ZSS Nocľahárni 17 002,94 EUR