Rok EON - ekonomicko oprávnené náklady
na 1 prijímateľa sociálnej služby / mesiac
2018 ZSS Útulok
2017 ZSS Útulok
183,63 EUR
150,26 EUR
2018 ZSS Nocľaháreň
2017 ZSS Nocľaháreň
145,61 EUR
141,69 EUR

 
ROK 2018 ZSS ÚTULOK
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu 
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 25 863,50
  z toho: odmeny 4 101,50
  počet zamestnancov: 4
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 9 175,33
c) tuzemské cestovné náhrady 0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 7 831,39
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 6 890,36
f) dopravné 0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 5 321,15
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
i) výdavky na služby 41 372,31
  z toho: stravovanie 0,00
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 2 707,00
  SPOLU /výška uhradených EON/ v roku 2018 na 45 prijímateľov soc. služby v ZSS Útulku
 
99 161,04 EUR

 

  ROK 2018 ZSS Nocľaháreň
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1 680,00
  z toho: odmeny 0,00
  počet zamestnancov: 1
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 591,36
c) tuzemské cestovné náhrady 0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 3 931,25
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 017,86
f) dopravné 0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 460,36
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
i) výdavky na služby 9 793,36
  z toho: stravovanie 0,00
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00
  SPOLU /výška uhradených EON/ v roku 2018 na 10 prijímateľov soc. služby v ZSS Nocľahárni 17 474,19 EUR