Rok EON - ekonomicko oprávnené náklady
na 1 prijímateľa sociálnej služby / mesiac
2019 ZSS Útulok
2018 ZSS Útulok
2017 ZSS Útulok
176,72 EUR
183,63 EUR
150,26 EUR
2019 ZSS Nocľaháreň
2018 ZSS Nocľaháreň
2017 ZSS Nocľaháreň
147,62 EUR
145,61 EUR
141,69 EUR

 
ROK 2019 ZSS ÚTULOK
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu 
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 29 055,50
  z toho: odmeny 0,00
  počet zamestnancov: 4
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 10 283,01
c) tuzemské cestovné náhrady 0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 7 791,15
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2 718,66
f) dopravné 0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 124,20
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
i) výdavky na služby 42 749,55
  z toho: stravovanie 0,00
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 2 707,00
  SPOLU /výška uhradených EON/ v roku 2019 na 45 prijímateľov soc. služby v ZSS Útulku
 
95 429,07 EUR

 

  ROK 2019 ZSS Nocľaháreň
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 0,00
  z toho: odmeny 0,00
  počet zamestnancov: 0
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 0,00
c) tuzemské cestovné náhrady 0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 3 903,35
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 039,96
f) dopravné 0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 38,86
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
i) výdavky na služby 12 732,50
  z toho: stravovanie 0,00
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00
  SPOLU /výška uhradených EON/ v roku 2019 na 10 prijímateľov soc. služby v ZSS Nocľahárni 17 714,67 EUR