Pre klientov poskytujeme sociálne služby

Denné centrum pre seniorov je podporná sociálna služba poskytovaná v zmysle zákona o sociálnych službách. Primárnym cieľom denného centra je vytvorenie podmienok a poskytnutie priestoru pre klientov, ktorí sa angažujú a sebarealizujú v záujmovej činnosti denného centra. V súlade s týmto cieľom poskytujme služby zamerané na udržovanie fyzickej a psychickej kondície, s víziou napomáhať k čo najdlhšiemu zotrvaniu seniorov vo svojom domácom prostredí, ktoré je im vlastné a prirodzené.

Azylový dom útulok Cesta poskytuje sociálne núdznym ľuďom útočisko vo forme celoročného ubytovania na čas určitý. Klientom tu poskytujeme v zmysle zákona o sociálnych službách sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a pracovná terapia. V prípade potreby vieme klientom zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv. Pre klientov vytvárame podmienky na prípravu stravy, vykonanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a udržiavanie bielizne a šatstva. Pravidelne na základe potrieb a želaní klientov realizujeme záujmová činnosť. 

Nocľaháreň je útočiskom pre mužov žijúcich na ulici po strate domova. Sociálne služby poskytujeme formou poskytnutia ubytovania na účel prenocovania. Klientom je k dispozícii sociálny pracovník, ktorý im poskytuje sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie a obuv. Majú tu vytvorené podmienky prípravu stravy a vykonanie základnej osobnej hygieny.

Práčovňa a Stredisko osobnej hygieny sú podpornými sociálnymi službami. Služba práčovne je poskytovaná občanom, ktorí nemajú možnosť vyprať si šatstvo a bielizeň vo svojej domácnosti či u príbuzných. Podporná sociálna služby Stredisko osobnej hygieny poskytuje vytvorené podmienky na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky nevyhnutné na jej vykonanie.