„Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica“ je nezisková organizácia založená mestom Skalica v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Vznik organizácie sa datuje k 08. novembru 2006, kedy Krajský úrad v Trnave vydal Rozhodnutie o registrácii pod č. VVS/No – 82/2006.

 Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica v súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov prevádzkuje sociálne služby pre sociálne odkázaných a znevýhodnených občanov v Azylovom dome útulku Cesta, Nocľahárni, Dennom centre, Práčovni a Stredisku osobnej hygieny.

Poslaním a cieľom našej neziskovej organizácie je usilovať sa o to, aby poskytované sociálne služby:

- v čo najväčšej možnej miere akceptovali a uspokojovali priania a potreby každého klienta,

- podporovali klienta v udržaní čo najvyššej kvality života,

- viedli klienta k samostatnosti, nezávislosti a zodpovednosti za svoje rozhodnutia a riešenie svojho sociálneho problému,

- napomáhali k sociálnej integrácii klienta, aby mohol participovať v spoločnosti (podporovať styk s rodinou, priateľmi, spoločenská a pracovná integrácia),

- boli pre klienta bezpečné a odborne poskytované.

Denné centrum poskytuje svoje služby:

  • seniorom,
  • osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • osobám s nepriaznivým zdravotným stavom,
  • starým rodičom s vnúčaťom.

 

Azylový dom útulok Cesta a nocľaháreň poskytuje svoje služby:

  • matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii alebo ak  je ohrozený ich život, zdravie a situácia si vyžaduje bezodkladné riešenie,
  • ženám, ktoré sa ocitli na ulici alebo sú týrané a hľadajú riešenie svojej núdzovej situácie,
  • mužom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli bez prístrešia a hľadajú možnosť riešiť svoju ťažkú situáciu,
  • dievčatám a chlapcom, ktorí po dovŕšení plnoletosti ukončili  ústavnú starostlivosť v detskom domove.